Make your own free website on Tripod.com
ข้อมูลสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เป็นหน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง แต่เดิมใช้ชื่อ สำนักงานราชพัสดุจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค และเมื่อกรมธนารักษ์ได้มีการโครงสร้างอำนาจหน้าที่แบ่งส่วนราชการใหม่ ตามพระาชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ปี่ พ.ศ. 2540 เป็น สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา
และ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 กรมธนารักษ์ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ สำนักงานธนารักษ์จังหวัด เข้าสังกัดส่วนกลางได้เปลี่ยนชื่อ จากสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา เป็น
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาจนถึงปัจจุบัน
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

มีหน้าที่ในการปกครองดูแล บำรุงรักษา
บริหารการใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ในราชการ ขณะเดียวกัน ก็ะพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อก่ให้เกิดรายได้และมูลค่าเพิ่ม และการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีโครงการบริหารที่ราชพัสดุที่สำคัญรองรับนโยบายของรัฐบาล

มีหน้าที่ในการรับจองและจำหน่ายเหรียญที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ดำเนินงานจัดเก็บรายได้ที่ได้จากการบริหารงานที่ราชพัสดุ
การกำหนดบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทุกประเภท และ ประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท

โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ได้เข้าถึงแปลงเงินทุนในระบบ ด้วยการนำสิทธิการเช่าที่ดินไปเป็นหลักประกันเงินกู้กับทางสถาบันการเงิน

โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัย มีที่ดินทำกิน และให้ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ได้มีสถานที่ประกอบการ วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ และ สังคม ด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและโปรงใส