Make your own free website on Tripod.com
 

โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์
ชีวิตมีทุน เกื้อหนุนอนาคต

ความเป็นมาของโครงการ
รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโดยมีเจตนารมย์ในการสร้างโอกาศให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีฐานะยากจนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นทุนเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปแปลงเป็นทุนได้
2. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุทุกประเภทให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
3. เพื่อก่อให้เกิดระบบการสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นการพัฒนาที่ราชพัสดุให้คุ้มค่ากับศักยภาพของที่ดิน
4. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน
5. เพื่อเร่งรัดให้มีการจัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ครบถ้วนและมีฐานข้อมูลผู้เช่าปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงกับศูนยย์กลาง
6. เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การประเมินค่าสิทธิการเช่าที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงิน
กลุ่มเป้าหมาย
ในการดำเนินโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนทั่วประเทศทั้ง 5 ประเภทได้แก่
1. สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
2. สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
3. สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
4. สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
5. สัญญาเช่าอาคารที่ราชพัสดุ
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ
- ต้องเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีสัญญาเช่าที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระค่าเช่า
- ในกรณีที่เป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบการเกษตร ที่ดินนั้นจะต้องไม่สงวนไว้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ หรือไม่มีโครงกาารจะนำมาพัฒนาจัดหาประโยชน์จากที่ดินนั้นเว้นแต่สสถาบันการเงินจะยินยอมใให้นำสิทธิที่มีอายุการเช่าไม่เกิน 3 ปี ไปค้ำประกันการกู้เงินได้
- จะต้องไม่เป็นสิทธิการเช่า ที่มีข้อผูกพันอยู่แล้วเว้นแต่จะทำกับผู้ให้กู้รายเดิม หรือผู้ให้กู้รายเดิมได้ให้ความยินยอมแล้ว
ขั้นตอนในการดำเนินการ
1. ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กรมธนารักษ์(ธนารักษ์พื้นที่)พร้อมทั้งนำเอกสารมายื่นเพื่อดำเนินการาดังนี้
1.1 สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
1.2 บัตรปรปะจำตัวประชาชน
1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2. เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์(ธนารักษ์พื้นที่) ตรวจสอบหลักฐานการเช่าและให้ความยินยอม
3. ผู้เช่าที่ราชพัสดุยื่นคำขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน
4. สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติ
5. ผู้เช่าที่ราชพัสดุยื่นคำขอต่อกรมธนารักษ์(ธนารักษ์พื้นที่) ขออนุมัตินำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้
6. ผู้เช่ารับเงินกู้ไปดำเนินการตามโครงการ และชำระหนี้เงินกู้
7. กรมธนารักษ์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ
กรมธนารักษ์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในโครงการสินเชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุตามนโบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 กับสถาบันการเงิน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินทรัพย์ของคุณมีค่ากว่าที่คิด
สินเชื่อโครงการแปลงสินทัพย์เป็นทุนของธนาคารกรุงเทพช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มค่าสินทรัพย์ของคุณด้วย...เงื่อนไขพิเศษที่คุณคาดไม่ถึง
โครงกาารแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
โครงกาารแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเป็นเจตนารมณ์ขอและนโยบายของรัฐบาลที่จะสราางโอกาศให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการย่อยได้มีโอกาศเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยสร้างแปลงสินทรัพย์ของตนเองให้เป็นทุน กล่าวคือใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในครอบครองหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของของรัฐบาลตามกฎหมายมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปลงทุน อันก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางเศรฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งนี้การดำเนินงานได้กำหนดสินทรัพย์ที่มีความสำคัญที่จะใช้ประโยชน์เพื่อเป็นทุนขึ้น 5 ประเภท ได้แก่ ที่ดินและทรัพย์ติดกับดิน สัญญาเช่า เช่าซื้อ หนังสืออนุญาตให้เช่าที่สาธารณะและหนังสือรับรองอื่นๆ ทรัพย์สินทางปัญญา และเครี่องจักร

สำนักงานการบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (สปท.) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลในรูปแบบองค์การมหาชนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ จึงมีนโยบายให้สินเชื่อ เพื่อสนับสนุนโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
2. เพื่อขยายธุรกิจ
3. เพื่อปรับปรุงกิจการ หรือสถานประกอบการ
4. เพื่อเป็นเงินลงทุนในกาารพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้โครงการ
1. สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ หรืออาคารจากกรมธนารักษ์
2. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร
3. เครื่องจักรของผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และธุรกิจชุมชน
4. สิทธิให้นำสินค้ามาจำหน่ายในแผงค้าของกรุงเทพมหานคร
5. สินทรัพย์อื่น ๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้สินเชื่อของสินทรัพย์แต่ละประเภท
พิจารณาจากรายละเอียดการให้สินเชื่อโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามสินทรัพย์แต่ละประเภท โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขา หรือ สำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
หลักประกัน
1. สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้โครงการ
2. สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ธนาคารยอมรับ
3. บุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. เป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ ในโครงการแปลงการแปลงสินทัพย์เป็นทุนตามที่ธนาคารกำหนด
1.1 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะและมีความสามารถเข้าทำนิติกรรมตามกฎหมายและเมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลาการกู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
1.2 กรณีนิติบุคคล มีจำนวนหุ้นที่บุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. เป็นบุคคลหรือกิจการที่มัศักยภาพและไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อ
1. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพภายใต้โครงการ
2. โครงการ / แผนธุรกิจ
3. เอกสารอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร